ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНО И ДУХОВНО НАСЛЕДСТВО „КАЛАМУС“

 

 ЦЕЛИ:
 • Заштита и популаризација на културното наследство во Република Македонија (IX-XIX век)
 • Презентација на културното наследство од средновековниот и подоцнежниот период низ соодветни форми и медиуми
 • Реанимирање традиционалните ликовни техники и уметнички изразувања од овие простори
 • Унапредување на конзерваторските методи по одделни ликовни техники
 • Остварување на регионална и меѓународна соработка за координација на напорите на истражувачите и експертите од различни земји во регионот
 • Унапредување на комуникацијата на луѓето од различен национален и религиозен профил, творци и корисници на културата, уметноста и традиционалните вредности вградени во културната матрица на Балканскиот регион
 • Промоција на свеста за значењето на културното наследство за историскиот и културниот идентитет на различните народи и регионот во целост

Поставените цели на центарот ќе се објективизираат преку реализација на следните дејности:

ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ:
 • Анализа на состојбата на културното наследство во Република Македонија преку валоризација и категоризација на спомениците за да се утврди нивната вредност и категорија, со што ќе се овозможи создавање на приоритетна листа на споменици на културата
 • Проучување на културното наследство во Република Македонија од византиската и поствизантиската епоха, исламскиот културен круг и периодот на преродбата (IX-XIX век)
 • Анализа на конкретните проблеми за историско-уметничкото значење на спомениците и дефинирање на конзерваторско-реставраторските зафати за нивна заштита како континуиран процес на активно учество во зачувувањето на трајните вредности на споменичното наследство
 • Реализација на регионални истражувачки проекти за расветлување на аспектите на заедничкото културно и духовно наследство, со вклучување на меѓународни експерти од Балканскиот простор
 • Воспоставување врски со сродни центри и институции за усогласување на стандардите за терминолошка компатибилност на категориите на културното наследство, како придонес за интеграцијата на преземените истражувања во современите текови на меѓународната историографија
ЕДУКАТИВНА ДЕЈНОСТ
 • Организација на семинари и други едукативни форми за обука и усовршување на кадри од областа на историско-уметничките дисциплини и од доменот на споменичната заштита за стекнување и продлабочување на знаењата неопходни за непосредната заштита на културното наследство
 • Организирање на работилници и школи за одредени ликовни техники во автентичен амбиент и културни локации, што ќе даде практичен и непосреден придонес за унапредувањето на состојбите на спомениците на културата
АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
 • Промовирање на културниот туризам како непосреден придонес за секојдневното опстојување на спомениците на културата и менување на односот на населението кон сопственото културно наследство, со негово непосредно вградување во културата на живеењето
ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ
 • Електронско и печатено издаваштво за презентација на одделните културни споменици, ликовните школи и регионалното споменично богатство и популаризација и афирмација на историско-уметничките вредности на спомениците со што ќе се зголеми фондот на стручни, популарни и едукативни изданија за културното наследство од Република Македонија
 • Стручно/научно елаборирање/монографски трудови и студии
 • Објавување на популарни изданија и проспекти
 • Продукција на едукативни публикации
   
 

Ул. Партениј Зографски 3-Б
1000 Скопје
Република Македонија

Телефон
+389 2 735 031
+389 70 509 856

E-mail:
nikdarko@kalamus.com.mk

 

(c) Сите права се задржани од Каламус / Изработил Aspekt