ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ

  • Обликување на електронски каталог „Иконите од Македонската колекција“
  • Изготвување на ЦД-ром посветен на историско-уметничкото значење на Бигорскиот манастир
  • Организирање на тркалезна маса посветена на систематизирање и стандардизирање на терминолочките одредници карактеристични за спомениците на културата
  • Организација на стручен собир „150 години на манастирот Пречиста Кичевска“
  • Организирање на тркалезна маса „Османлиските споменици и нивното место во севкупното културно наследство на Македонија“
  • Истражувачки проект „Декоративните елементи кај спомениците од Османлискиот период во Македонија“
  • Изготвување на проект за Манастирот Трескавец и културната клима на Прилепскиот регион од XIV до XIX век
  • Реализација на регионален проект „Средновековни балкански зографи“ кој ќе ги опфати ликовните творци, сликарските ателјеа и школи од византискиот и поствизантискиот период
  • Организирање на проект: Манастир Зрзе и традицијата на Прилепско-слепчанската резбарска школа кој ќе се реализира како школа за реанимација на традиционалните техники на старата резба
  • Изготвување на терминолошки речник за културното наследство во Република Македонија

БАНКА НА ПОДАТОЦИ

Примарна дејност со која ќе се бави Банката на податоци ќе биде: изготвување, дизајнирање, складирање, класификација и по електронски пат дистрибуција на информациите за спомениците на културата до сите заинтересирани корисници.
Банката на податоци ќе претставува информациски центар, опремен со современа информатичка технологија, која ја опслужува научно-стручен и технички персонал. Оваа Банка ќе ги користи резултатите од истражувањата кои се бават со заштита на културното наследство во земјата.
Врз основа на сознанијата до кои се доаѓа со остварувањето на дејностите на Центарот, особено научно-истражувачка дејност ќе се изготвуваат информациски пакети кои понатаму ќе се дистрибуираат непосредно и по електронски пат и ќе бидат достапни за сите заинтересирани (стручни и научни работници, институции, студенти, ученици и др.)
Составен дел од работата на Банката ќе биде датотеката која ќе содржи богат стручно-научен и популарен материјал (печатен материјал, дискетни, слајдови, видео и аудио записи, ЦД ромови и сл.)

(c) Сите права се задржани од Каламус / Изработил Aspekt