Н А Р А Ч К А

Име и презиме

Адреса

Место

Држава

E-mail

Порачувам

парчиња

Производ

Забелешка

 
 

 

Цените се со вклучен ДДВ и дистрибуција во Македонија.
Трошоците за поштарина во останатите држави ги покрива купувачот.

Уплатата за Македонија се врши во денарска противредност по среден курс на германската марка на Народна Банка на Македонија на денот на уплата.

Уплатата за Македонија се врши на
Каламус - Скопје
Жиро сметка: 40100-601-425473
Даночен број: 4030993364828
Банка депонент: Комерцијална банка - Скопје

Македонска Културна Ризница
Digipak 50 EUR

Основна верзија
Digipak издание 40 USD

Ексклузивна верзија
Икона - триптих
Богородица со Христос и архангели
Техника: Јајчана темпера на платно, позлата, дрво
Димензии: 19х32 см

150 USD

(c) Сите права се задржани од Каламус / Изработил Aspekt