Н А Р А Ч К А

Име и презиме

Адреса

Место

Држава

E-mail

Порачувам

парчиња

Производ

Верзија

Забелешка

 
 

 

Цените се со вклучен ДДВ и дистрибуција во Македонија.
Трошоците за поштарина во останатите држави ги покрива купувачот.

Уплатата за Македонија се врши во денарска противредност по среден курс на Евро на Народна Банка на Македонија на денот на уплата.

Уплатата за Македонија се врши на
Каламус - Скопје
Жиро сметка: 40100-601-425473
Даночен број: 4030993364828
Банка депонент: Комерцијална банка - Скопје

МАНАСТИР МАТЕЈЧЕ
Елизабета Димитрова

ISBN 9989-9655-1-X

Тврд повез, 524 страници, илустрирани со цртежи, 90 црно-бели и 57 колор фотографии

(c) Сите права се задржани од Каламус / Изработил Aspekt