Содржина


Содржина

[5]

Гоце НАУМОВ, Јасмина ГУЛЕВСКА, Марчин ПШИБИЛА, Александар МИТКОСКИ, Христијан ТАЛЕВСКИ, Кристина ПЕНЕЗИЌ, Хуан ГИБАХА, Амалиа САБАНОВ, Феран АНТОЛИН, Раул СОТЕРАС, Еда АНДОНИ и Анета ФИДАНОСКА
НОВИ СОЗНАНИЈА ЗА ПОЧЕТОКОТ НА НЕОЛИТОТ ВО МАКЕДОНИЈА: РЕЗУЛТАТИ ОД МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОТО ИСТРАЖУВАЊЕ ВО 2022 ГОДИНА НА АРХЕОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ ВЛАХО КАЈ ЖИВОЈНО (ПЕЛАГОНИЈА)

[11]

Гоце НАУМОВ и Јасмина ГУЛЕВСКА
АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ПРЕКОП КАЈ АСАМАТИ: ПРЕДИСТОРИСКА НАСЕЛБА НА БРЕГОТ НА ПРЕСПАНСКОТО ЕЗЕРО

[35]

Игор ТОЛЕВСКИ
КАРАКТЕРИСТИЧНА НЕОЛИТСКА ЛОКАЛНА ФОРМА НА КЕРАМИЧКИ САДОВИ

[49]

Јане КЛЕКОВСКИ
ПРВИЧНИ СОЗНАНИЈА ОД ЗАШТИТНОТО ИСТРАЖУВАЊЕ НА НЕКРОПОЛАТА ОД РИМСКО И СРЕДНОВЕКОВНО ВРЕМЕ НА ЛОК. „ГРОБИШТА“, С. РАЕЦ, КАВАДАРЦИ

[69]

Викторија СОКОЛОВСКА
ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈАТА НА ПАЈОНИЈА И АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА ПРЕДЛОЗИ И ПОТВРДИ EPILOG

[81]

Игор ЕФТИМОВСКИ
ОПШТ ОСВРТ ВРЗ СОЦИО-ЕКОНОМСКИТЕ ОДНОСИ ВО ОХРИДСКО-ПРЕСПАНСКО- МАЛИЧКИОТ РЕГИОН ВО I МИЛЕНИУМ П.Н.Е. СОГЛЕДАНИ ПРЕКУ ПОГРЕБНИТЕ ФОРМИ

[105]

Владимир МИЛАНОВСКИ
СЕВЕРОЗАПАДНА ПЕЛАГОНИЈА И ПРОСТОРОТ НА МАНАСТИРОТ СВЕТО ПРЕОБРАЖЕНИЕ - ЗРЗЕ ВО РАНАТА АНТИКА

[129]

Роберт ПЕТКОВСКИ, Костадинка ФИЛИПОВА
КРАТОК ПРЕГЛЕД ОД АРХЕОЛОШКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ВО 2017 И 2020 ГОДИНА НА ЛОКАЛИТЕТОТ ГРАДОТ, СЕЛО ГОРНИ ДИСАН, НЕГОТИНО

[139]

Перо СИНАДИНОВСКИ
НАСЕЛБИТЕ И НАСЕЛБИНСКИОТ СИСТЕМ ВО МАКЕДОНИЈА

[147]

Стевче ТОДОРОВСКИ
СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ

[165]

Драган ЃАЛЕВСКИ
ВИЗАНТИСКАТА ДИПЛОМАТИЈА ВО ДЕЛАТА „ОГЛЕДАЛО ЗА ВЛАДЕТЕЛИТЕ“ (СРЕДИНА НА IX ПОЧЕТОК НА XI ВЕК)

[177]

Калина АТАНАСОВА
СВЕТОСЛАВОВИЯ ИЗБОРНИК ОТ 1073 Г. КАТО ИЗВОР НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАННОСРЕДНОВЕКОВНИЯ БЪЛГАРСКИ СВЕТСКИ КОСТЮМ

[185]

Јована САВЕВСКА
НЕКОЛКУ ПРИМЕРИ НА ЛИКОВНА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА СРЕДНОВЕКОВНИ ОБЕТКИ, НАУШНИЦИ ВО ФРЕСКОЖИВОПИСИТЕ ОД XII-XIV ВЕК

[199]

Александар ГУЛЕВСКИ
МИХАИЛ ГЛИКА, НЕОФИТ ЗАТВОРНИК И СИГНАТУРАТА Ο ΜΕΛΗCΜΟC ВО ЦРКВАТА СВ. НИКОЛА ВО МАНАСТИР

[207]

Анђела ГАВРИЛОВИЋ
КУЛТ И ИКОНОГРАФИЈА СВЕТОГ ГРИГОРИЈА НИСКОГ У СРПСКИМ ЗЕМЉАМА 1459 –1800

[219]

Елизабета ДИМИТРОВА
“УБАВИЦАТА БЕЗ ЅВЕРОТ” Социјални и културни аспекти на убавината во византиското сликарство

[233]

Јасна ГРУЈОСКА-КУНЕСКА, Вероника ШЕНДОВА, Билјана ПЕЈОВА
ОЦЕНА НА СОСТОЈБАТА НА ЦРКВАТА СВ. НИКИТА, БАЊАНИ СО ПРИМЕНА НА НЕ-ДЕСТРУКТИВНИ МЕТОДИ

[247]

Дарко НИКОЛОВСКИ
ПРИЛОГ КОН САКРАЛНОТО НАСЛЕДСТВО ОД ПОСТВИЗАНТИСКИОТ ПЕРИОД ВО ОПШТИНА ГРАДСКО

[261]

Konstantinos M. VAPHEIADES
ICONS OF THE ATHONITE MONK METROPHANES OF CHIOS (2ND HALF OF 18 TH CENT.) AT THE MONASTERY OF KORBOVO

[279]

Славчо КОВИЛОСКИ
ЦРКВАТА СВЕТИ ЃОРЃИ ВО СЕЛО НОВОСЕЛАНИ, ПРИЛЕПСКО

[291]

Јулијана МАРКОВИЋ
ДЕЛАТНОСТ ВЕЛЕШКИХ ЗОГРАФСКИХ РАДИОНИЦА НА ПРОСТОРУ НИШКЕ ЕПАРХИЈЕ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА

[299]

Снешка ЛАКАЛИСКА
ИКОНИ ОД ЗОГРАФОТ НИКОЛА МИХАЈЛОВ НА ИКОНОСТАСОТ ВО ЦРКВАТА ПРОРОК СВ. ИЛИЈА С.МИТРАШИНЦИ, БЕРОВСКО

[311]

А.ПОПОВСКА. Љ.ИЉОСКИ, Л.КЕКЕНОВСКА
ДРВЕНАТА РЕЗБА, ИКОНОПИСАНИТЕ ТВОРБИ И МЕТАЛНИТЕ УКРАСИ ВО ЦРКВАТА СВ.СПАС ВО СКОПЈЕ КАКО ОБЕДИНЕТА КОНЗЕРВАТОРСКА ЗАЛОЖБА

[321]

Екатерина НАМИЧЕВА ТОДОРОВСКА, Петар НАМИЧЕВ
ТРАДИЦИОНАЛНОТО ЖИВЕАЛИШТЕ ВО ЛЕСНОВО, ЗЛЕТОВО

[343]

Небојша С. ГАЏИЋ
ТРАКТАТ О РУРАЛНОЈ АРХИТЕКТУРИ ВЕЛИКЕ ХОЧЕ

[365]

Зоран ГЕОРГИЕВ
„ГЕОГЛИФОТ“ КАНДА (ШАРКОВ РИД) НИЗ ПРИЗМА НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ НАОДИ И ИСТОРИСКИТЕ НАСТАНИ

[375]

Јовица Гроздановски
A Lexicon of Greek Personal Names. Volume V.C: Inland Asia Minor. Edited by J.-S. Balzat, R. W. V. Catling, É. Chiricat, and T. Corsten.
Oxford: Oxford University Press, 2018.

[393]

Јовица Гроздановски
Αρχείο Αλή Πασά Συλλογής Χώτζη Γενναδείου Βιβλιοθήκης της Αμερικανικής Σχολής Αθηνών. Τόμοι Α’ (1747- 1808), Β’ (1809-1817), Γ’ (1818-1821). Έκδοση-Σχολιασμός-Ευρετήρια: Βασίλης Παναγιωτόπουλος, με τη συνεργασία των: Δημήτρη Δημητρόπουλου και Παναγιώτη Μιχαηλάρη. Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2007.
Αρχείο Αλή Πασά Συλλογής Χώτζη Γενναδείου Βιβλιοθήκης της Αμερικανικής Σχολής Αθηνών. Τόμος Δ’ (Εισαγω- γή-Ευρετήρια-Γλωσσάρι). Έκδοση-Σχολιασμός-Ευρετήρια: Βασίλης Παναγιωτόπουλος, με τη συνεργασία των: Δημήτρη Δημητρόπουλου και Παναγιώτη Μιχαηλάρη. Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2009.
Αρχείο Αλή Πασά Συλλογής Ι. Χώτζη Γενικών Αρχείων του Κράτους και Μουσείου Μπενάκη. Τόμος Ε ́ (1792- 1820). Έκδοση-Σχολιασμός-Ευρετήρια: Βασίλης Παναγιωτόπουλος, με τη συνεργασία των: Δημήτρη Δημητρόπουλου, Παναγιώτη Μιχαηλάρη. Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, 2018.

[397]

Јовица Гроздановски
Corpus des inscriptions grecques d’Illyrie méridionale et d’Épire 4 (sous la direction de Pierre Cabanes).
Inscriptions de la Molossie (par Pierre Cabanes, avec le concours de Miltiade Hatzopoulos).
Études Épigraphiques 2. École française d’Athènes, 2020.

[401]

Јовица Гроздановски
Xhufi, Pëllumb. Árbërit e Jonit. Vlora, Delvina e Janina në shekujt XV-XVII. Botim i dytë, i plotësuar. Tiranë: Onufri, 2017.

[409]

Јовица Гроздановски
Ransmayr, Anna. Untertanen des Sultans oder des Kaisers. Struktur und Organisationsformen der beiden Wiener grie- chischen Gemeinden von den Anfängen im 18. Jahrhundert bis 1918. Wien: V&R unipress GmbH, 2018.

[417]

(c) Сите права се задржани од Каламус / Изработил ASPEKT.