Содржина


Содржина

[5]

Гоце НАУМОВ и Енгин НАСУХ
ЗАШТИТНО АРХЕОЛОШКО ИСКОПУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВЛАХО КАЈ ЖИВОЈНО ВО 2023 ГОДИНА

[9]

Гоце НАУМОВ, Александар МИТКОСКИ, Дејан ГЕОРГИЕВ, Викторија МАЧКОВСКА, Владимир КРСТЕСКИ, Христијан ТАЛЕВСКИ, Даруне ФРОСАР, Феран АНТОЛИН, Ирка ХАЈДАС и Амалиа САБАНОВ
ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВРБЈАНСКА ЧУКА КАЈ СЛАВЕЈ (ПЕЛАГОНИЈА) ВО 2022 И 2023 ГОДИНА

[23]

Гоце НАУМОВ, Јасмина ГУЛЕВСКА, Дени ГЕОРГИЕВ, Никола ХРИСТОВСКИ, Марчин ПШИБИЛА, Феран АНТОЛИН и Ирка ХАЈДАС
ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ПРЕКОП КАЈ АСАМАТИ (ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО) ВО 2023 ГОДИНА

[47]

Перо СИНАДИНОВСКИ
НАСЕЛБИТЕ И НАСЕЛБИНСКИОТ СИСТЕМ ВО МАКЕДОНИЈА

[61]

Роберт ПЕТКОВСКИ, Филип АЏИЕВСКИ,Буњамин ЏЕМАИЉИ
ПРЕГЛЕД ОД АРХЕОЛОШКОТО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ЃОНОВИЧКО КАЛЕ СЕЛО ГОРНА ЃОНОВИЦА, ГОСТИВАР 2022 ГОДИНА

[77]

Владимир МИЛАНОВСКИ
ГРОБОВИ ИЗДЛАБЕНИ ВО КАРПА ОД МАНАСТИРОТ УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА - ТРЕСКАВЕЦ

[89]

Лидија КОВАЧЕВА
МАЃЕПСНИЦИТЕ ВО СТАРОГРЧКИОТ СВЕТ: ОД ТРАДИЦИЈА ДО РЕЦЕПЦИЈА ВО МАКЕДОНСКАТА НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

[99]

Викторија СОКОЛОВСКА
ПАРИТЕ И ИСТОРИЈАТА

[109]

Јане КЛЕКОВСКИ
СМРТНИОТ ДИОНИС ОД МАРВИНЦИ

[119]

Elizabeta DIMITROVA
TALES FROM IMAGINARY ARCHIVES: painterly, biblical and otherwise

[135]

Анђела ГАВРИЛОВИЋ
ПРИЛОГ ТУМАЧЕЊУ СЛИКАНОГ ПРОГРАМА СВОДА ЦРКВЕ СВЕТОГ СПАСА У ШТИПУ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ИДЕЈНИ КОНТЕКСТ ПОЈАВЕ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ, ХЕТИМАСИЈЕ И КОМПОЗИЦИЈЕ ВАЗНЕСЕЊА

[147]

Mishko TUTKOVSKI
THE MOSAIC DECORATION FROM THE EPISCOPAL RESIDENCE IN STOBI

[159]

Владимир ТАНЕВСКИ и Христијан ПЕТРОВСКИ
ЦРКВАТА СВ. ИЛИЈА (СВ. НИКОЛА) ВО СЕЛО ГРНЧАРИ

[179]

Ефросинија ПАРЕВСКА
ТРАДИЦИЈА И ВЛИЈАНИЈА: ПРСТЕНИТЕ ОД ЕТНОЛОШКАТА ЗБИРКА НА НАКИТ НА НУ „ЗАВОД И МУЗЕЈ“ – БИТОЛА

[193]

Христијан ЦВЕТКОВСКИ
КРАТОВО КАКО КУЛТУРЕН ЦЕНТАР ВО XV – XVI ВЕК

[203]

Nagy MÁRTA
DRAGON SERPENTS OF THE TREE OF THE CROSS

[213]

Дарко НИКОЛОВСКИ
ТВОРЕШТВОТО НА СЛЕДБЕНИЦИТЕ НА ЗОГРАФОТ ТЕОДОСИЈ ЗОГРАФ ОД ВЕЛЕС

[229]

Снешка ЛАКАЛИСКА
АНДОН ЗОГРАФ ОД МЕЛНИК, ЖИВОПИС И ИКОНОПИС ВО ЦРКВАТА ПРОРОК СВ.ИЛИЈА – с. МИТРАШИНЦИ, БЕРОВСКО, 1894/95 ГОДИНА

[247]

Екатерина НАМИЧЕВА, ТОДОРОВСКА, Петар НАМИЧЕВ
СЕЛСКАТА КУЌА ВО ОХРИДСКАТА ОБЛАСТ ОД 19-от ВЕК

[259]

Меланија ШЕРДЕНКОВСКА
МИЈАЧКА ГРАДИТЕЛСКА ТРАДИЦИЈА

[275]

Марула НИКОЛОСКА
БЕГОВСКИ КУЛИ ВО ПЕЛАГОНИЈА – АНАЛИЗА НА АРХИТЕКТУРАТА НА КУЌАТА/КУЛА ВО СЕЛО ЖИТОШЕ, КРУШЕВСКО

[287]

Ангелина ПОПОВСКА
РЕСТАВРАЦИЈА НА ИКОНОПИСНО ДЕЛО ОД ЈАРОСЛАВ КРАТИНА, ОД 1935 г. ОД МАНАСТИРОТ ВО МАТКА

[305]

Лидија РОБЕВА ЧУКОВСКА, Билјана ЈАНКУЛОВСКА ПЕЕВА, Тена ШИЈАКОВА ИВАНОВА
ФИЗИЧКО - ХЕМИСКИ ИСПИТУВАЊА СО ПРИМЕНА НА SEM-EDS И КОНЗЕРВАЦИЈА НА ПЕТ СТАКЛЕНИ САДОВИ ОД АРХЕОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ СТОБИ

[315]

Никос ЧАУСИДИС
Приказ на публикацијата „STAROVERSTVO V SLOVENIJI MED RELIGIJO IN ZNANOSTJO“

[335]

Викторија СОКОЛОВСКА
“СКОПЈЕ ОСУМ МИЛЕНИУМИ ЖИВОТ, КУЛТУРА И ТВОРЕШТВО”

[343]

Јовица Гроздановски
History of Classical Philology. From Bentley to the 20th Century. Eds. Diego Lanza and Gherardo Ugolini. Transl. Antonella Lettieri. Trends in Classics – Scholarship in the Making. Eds. Franco Montanari and Antonios Rengakos. Volume 2. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2022.

[347]

Јовица Гроздановски
Pantelia, Maria C. Thesaurus Linguae Graecae: A Bibliographic Guide to the Canon of Greek Authors and Works. Oakland: University of California Press, 2022

[351]

(c) Сите права се задржани од Каламус / Изработил ASPEKT.